Sasha Savitsky

Sasha Savitsky covers entertainment at Foxnews.com.